Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Ngày 14/1/2022 vừa qua, 20 cầu thủ Học viện Bóng đá Nutifood JMG cùng 29 cầu thủ của Học viện Hoàng

Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Ngày 14/1/2022 vừa qua, 20 cầu thủ Học viện Bóng đá Nutifood JMG cùng 29 cầu thủ của Học viện Hoàng